Programul Operațional Competitivitate

 

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC

Obiectiv Specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

 1. Cine este finanțator ?

 FEDR și buget de stat din POC, Axa prioritară 2.

 1. Cine poate beneficia de ajutorul financiar ?
 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC

sau

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

sau

 • Consorții (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Solicitantul a cărui cerere de finanțare este selectată pentru finanțare, dobândește calitatea de beneficiar.

Sunt considerate proiecte strategice acele proiecte pentru care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

 1. sunt implementate în parteneriate care încorporează IMM-uri care provin din clustere TIC diferite sau din același cluster
 2. se implementează în mai multe regiuni de dezvoltare a României.

 Care sunt activitățile eligibile ?

 1. Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 2. Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării);
 3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul);
 4. Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 5. Activități aferente detașării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al beneficiarului;
 6. Activități aferente serviciilor de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării;
 7. Activități aferente inovării de proces și organizațională (altele decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis), inclusiv activități de cercetare contractuală;
 8. Activități aferente cercetării de piață (identificarea unor nișe de piață pentru produsul/serviciul inovativ);
 9. Activități necesare informării și publicității proiectului – conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 10. Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:
  1. elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare
  2. managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție)
  3. obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale acțiunii
  4. obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale
 1. Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 2. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC;
 3. Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
 4. Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate.
 1. Care este valoarea minima și valoarea maximă a finanțării nerambursabile ?

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat) este de 3.500.000 euro, echivalentul a 16.345.350 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei), la care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de stat) este de 500.000 euro, echivalentul a 2.335.050 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701lei), la care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar trebuie sa respecte următoarele condiții simultan:

 1. nu poate depăși 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului
 2. nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor) pe ultimii 3 ani fiscali (care se referă la anul în curs și 2 ani anteriori).

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 1. Care este rata de cofinanțare ?

Ajutorul se acordă beneficiarului sub formă de finanțare nerambursabilă.

Intensitatea maximă care se acordă în cadrul Schemei de ajutor de stat și în cadrul Schemei de minimis, în funcție de dimensiunea întreprinderii solicitante, este:

Nr. crt. Cheltuieli eligibile în funcție de tipul de ajutor de stat prevăzut în Regulamentul CE nr. 651/2014 Intensitatea maximă a ajutorului

% din cheltuieli eligibile

1.           

Ajutoarele regionale pentru investiții

 

 

Regiunea de implementare a proiectului Tip IMM Perioada de acordare a ajutorului 01/01/2018 – 31/12/2020
Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Est, Nord Vest, Sud Vest Oltenia Micro și Mici 70
Mijlocii 60
Regiunea Vest și Jud. Ilfov Micro și Mici 55
Mijlocii 45
București Micro și Mici 30
Mijlocii 20
2. Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare – dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare experimentală

 

Microîntreprinderi și întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii
Dezvoltare experimentală
45% 35%
60% * 50% *
Cercetare industrială
70% 60%
80% * 75% *
3. Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor 50%**
4. Ajutoarele pentru inovarea de proces și organizațională 50%
5. Ajutor de minimis 100%, maxim 200.000 euro în condițiile schemei de ajutor de minimis și nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect

 

* În cazul ajutoarelor pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, la intensitățile ajutorului stabilite pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală, poate fi adăugată o primă de 15 puncte procentuale până la intensitatea maximă a ajutorului de 80% din cheltuielile eligibile, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(i) proiectul implică o colaborare efectivă

 –  între cel puțin două IMM-uri, pe baza unui acord de parteneriat, care sunt independente una de alta și care îndeplinesc condiția ca niciuna dintre întreprinderi să nu suporte peste 70% din cheltuielile eligibile ale proiectului de colaborare; sau

– între o întreprindere și un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor, în cazul în care acest organism suportă cel puțin 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului și organismul/organizația de cercetare are dreptul de a publica rezultatele proiectelor de cercetare în măsura în care acestea provin din cercetările realizate de organismul/organizația în cauză;

(ii )rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau a surselor deschise.

** în cazul particular al ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiția ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării să nu depășească 200.000 euro per întreprindere, pe durata oricărei perioade de trei ani. În acest caz solicitantul va depune o declarație.

 1. Care este durata de implementare a proiectelor ?

Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni și se stabilește de fiecare solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora în baza unei justificări temeinice a beneficiarilor ori în cazuri de forță majoră.

ATENȚIE! Pentru proiectele cu valoarea finanțării nerambursabile (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat) mai mică sau egală cu 750.000 euro (echivalentul în lei), perioada de implementare este de maxim 12 luni.

 

 1. Care sunt condițiile de eligibilitate / verificare a Solicitantului ?

Pot beneficia de ajutor de stat/ajutor de minimis, întreprinderile care au aplicat individual sau sub forma consorțiilor de întreprinderi prin intermediul unei întreprinderi lider, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • Sunt înregistrate în România potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (același criteriu se aplică tuturor partenerilor dacă proiectul este depus în parteneriat).
 • Documentul care probează calitatea solicitantului este Certificatul constatator, care va fi verificat on-line de OIPSI in momentul evaluării. Locația/locațiile de implementare ale proiectului trebuie să se regăsească în certificatul constatator, la momentul contractării[1].
ATENȚIE! Solicitantul (și partenerii săi – daca e cazul) va/vor avea calitatea de microîntreprindere / întreprindere mica / întreprindere mijlocie, atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare.

 

 • Se încadrează în una din următoarele categorii: microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare.
 • Solicitantul trebuie să facă dovada că se încadrează în categoria microîntreprinderilor / întreprinderilor mici / întreprinderilor mijlocii (potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare).
 • Documentul pe baza căruia se probează calitatea solicitantului de microîntreprindere / întreprindere mică / întreprindere mijlocie este bilanțul contabil pentru ultimul exercițiu financiar încheiat sau bilanțul contabil semestrial numai în cazul întreprinderilor înființate în anul 2018, înregistrat la instituția abilitată.
 • Nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget) la data depunerii Cererii de finanțare și la data semnării Contractului de finanțare, astfel:
 • La data depunerii Cererii de finanțare solicitantul va depune declarația de eligibilitate prin care declară că nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul bugetului de stat și obligații bugetare nete mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul bugetelor locale.
 • La data semnării Contractului de finanțare, solicitantul va depune Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget nu este mai mare de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni) și Certificatul de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget nu este mai mare de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru).
 • Nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;
 • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanțare. Nu a mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. În acest caz, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
 • Solicitantul este direct responsabil de pregătirea, realizarea și managementul proiectului, nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat și este responsabil pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;
 • Nu este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume:
 • „Întreprindere aflată în dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

(i)  [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris.

(ii) [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul

propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate.

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditori lor săi.

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

 • Nu se află în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), nu și-a suspendat activitatea economică la data depunerii cererii de finanțare și ulterior, nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale sau face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de mai sus.
 • Nu este subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată.
 • Fac dovada apartenenței la un cluster centrat pe domeniul TIC – dacă este cazul.
 • În cazul consorțiilor de întreprinderi, IMM-urile constitutive trebuie să îndeplinească individual condițiile de eligibilitate care se referă la solicitant, cu excepția condiției referitoare la codul CAEN, condiție valabilă doar pentru liderul de proiect la data depunerii proiectului.
 • Sprijinul se acordă pentru solicitanții care desfășoară activități autorizate în oricare din următoarele domenii, la data depunerii Cererii de finanțare:
Cod CAEN obligatoriu

principal/secundar

Denumire activitate
C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
C2612 Fabricarea altor componente electronice
C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
J6201 Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
J6202 Activități de consultanta in tehnologia informației
J6203 Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
J6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
M7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
M7219 Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie

În cazul consorțiilor de întreprinderi, liderul de consorțiu este singurul care trebuie să aibă la data depunerii Cererii de finanțare minim o activitate autorizată în oricare din domeniile menționate în tabelul de mai sus .

La data încheierii contractului de finanțare, toate locațiile de implementare declarate în proiect vor trebui sa aibă autorizate oricare din codurile CAEN pentru care se acordă finanțare, indiferent dacă aparțin liderului sau membrilor consorțiului (parteneriatului).

Locația/locațiile implementării proiectului trebuie să se regăsească în certificatul constatator, la data semnării contractului de finanțare.

ATENȚIE! Pentru proiectele care se derulează în locații de implementare formate din clădire/spațiu și teren achiziționate în cadrul acestora, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

1.      la data depunerii proiectului, solicitantul va completa în cererea de finanțare ca locație de implementare, sediul fiscal al acestuia sau unul dintre punctele de lucru (unde se regăsește codul CAEN autorizat).

2.      în termen de maxim 3 luni de la data semnării contractului de finanțare, locația de implementare va fi actualizată cu cea aferentă clădirii/spațiului și terenului achiziționate, iar aceasta trebuie să se regăsească în certificatul constatator.

3.      De asemenea, la respectiva locație de implementare va trebui să fie autorizat același cod CAEN declarat la depunerea proiectului, pentru care s-a acordat finanțare

4.      În cazul în care noua locație de implementare se va situa într-o regiune de finanțare diferită (Less developed vs. More developed) față de cea declarată la depunerea proiectului, contractul de finanțare va fi modificat prin act adițional. Se recomandă păstrarea regiunii de implementare cu cea declarată în cererea de finanțare.

 

 • Solicitantul trebuie să nu desfășoare (pe perioada implementării și pe perioada de sustenabilitate a proiectului) activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse (conform Listei codurilor CAEN excluse de la finanțare, de la finalul ghidului), activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare; nu deține pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de „res judicata” (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/fapte de corupție/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal cu modificările și completările ulterioare, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

 

 

 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligațiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziție sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din bugetul Uniunii Europene
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ fapte de corupție/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informații incorecte care pot genera inducerea în eroare a Organismului Intermediar (OI) și a Autorității de Management (AM) în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte si in implementarea proiectului.;
 • Îndeplinesc orice alte condiții-cerințe specifice acțiunii pentru care este lansat apelul, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat/de minimis care rezultă din dispozițiile legale aplicabile, din POC și ghidul solicitantului.

Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ale solicitantului (și partenerilor dacă este cazul) se completează Declarația de eligibilitate, prezentată în Anexa 6.

 

ATENȚIE! Pentru proiectele selectate în vederea finanțării, solicitantul trebuie să redepună în etapa de contractare documente ce au rol de a recertifica eligibilitatea și care se vor constitui în anexe ale contractului de finanțare (a se vedea lista documentelor necesare la semnarea contractului de finanțare, capitolul 5.2)

 

ATENȚIE! În cazul consorțiilor (parteneriatelor) de întreprinderi:

Ø  Pentru proiectele selectate în vederea finanțării, solicitantul (si partenerii daca este cazul) trebuie să depună la contractare documente ce se vor constitui în documente însoțitoare ale contractelor de finanțare, cu rol de a recertifica eligibilitatea solicitanților.

Ø  Liderul și fiecare întreprindere din consorțiu prin reprezentantul legal va prezenta o declarație de eligibilitate pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a criteriilor de eligibilitate. Modelul declarației de eligibilitate pe proprie răspundere este prevăzut în anexa aferentă la prezentul ghid;

Ø  Acordul de Parteneriat prevăzut în anexa aferentă la prezentul ghid al solicitantului trebuie să conțină obligatoriu informațiile solicitate.

Ø  Durata de funcționare a parteneriatului trebuie să includă și perioada de post implementare a proiectului (36 de luni de la finalizarea proiectului) sau pe termen nelimitat.

Ø  Indiferent de numărul de parteneri declarat prin cererea de finanțare, dacă până la finalizarea implementării proiectului unul sau mai mulți dintre parteneri se retrag, se va indica modul în care restul partenerilor preiau obligațiile partenerului/partenerilor retrași; totodată, menționăm că se poate înlocui partenerul retras cu altul, cu păstrarea condițiilor de eligibilitate și asumarea angajamentelor partenerului retras. Nu este posibilă retragerea/înlocuirea liderului.

Ø  În cadrul Cererii de finanțare vor trebui să se evidențieze distinct activitățile și modul de împărțire a echipamentelor achiziționate prin proiect.

Ø  Toate procedurile de achiziție aferente proiectului vor fi derulate de către liderul de proiect, iar plățile vor fi făcute de către liderul de proiect.

 

 1. Care sunt angajamentele solicitanților ?

Solicitantul se angajează:

 1. să asigure condițiile de desfășurare optimă a activităților proiectului și să acorde sprijin echipei de management și implementare în luarea deciziilor legate de proiect;
 2. să asigure contribuția proprie din costurile eligibile și să finanțeze costurile neeligibile care îi revin, aferente proiectului, într-o formă liberă de ajutor de stat/de minimis;
 3. sa finanțeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;
 4. să nu încerce să obțină informații confidențiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influențeze personalul OIPSI/experții evaluatori/comitetul de selecție în timpul procesului de evaluare, selecție și contractare.
 5. să mențină proprietatea activelor rezultate din implementarea proiectului, rezultatul proiectului, natura activității, infrastructura și echipamentele pentru care s-a acordat finanțarea și să asigure exploatarea și mentenanța pentru cel puțin 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar;
 6. să mențină proprietatea facilităților construite/ modernizate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziționate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare până la cel puțin expirarea perioadei de durabilitate;
 7. să asigure folosința echipamentelor și aplicațiilor pentru scopul declarat în proiect;
 8. să asigure integrarea produsului/aplicației/serviciului dezvoltat în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC;
 9. să atașeze la ultima cerere de rambursare raportul de audit final, financiar și tehnic realizat de auditori externi independenți (definiți ca persoane distincte de beneficiar și care nu se află într-o relație de subordonare față de acesta sau față de prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor cu privire la care urmează să desfășoare activitatea de audit), care certifică faptul că proiectul este implementat în locația menționată în contract, că activele achiziționate sunt în stare de funcționare și că din punct de vedere tehnic și economic au fost respectate obligațiile asumate prin contractul de finanțare (inclusiv din punct de vedere al securității aplicației și testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației și asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal). Contractul prin care se achiziționează serviciile de audit trebuie încheiat direct de către beneficiar – doar pentru liderul de proiect;
 1. În cazul în care va primi finanțare din POC pentru investiții în infrastructură sau producție, in termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, nu trebuie:
  1. să înceteze sau să delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căruia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;
  2. să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț;
  3. să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.
 2. să asigure capacitatea operațională și administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente și resurse materiale necesare);
 3. să achiziționeze dreptul de proprietate/utilizare/licența asupra aplicației software personalizate pentru care se solicită finanțare pentru o durată de timp cel puțin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această perioadă, solicitantul se angajează să prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului – daca este cazul;
 4. să asigure obligatoriu garanția și mentenanța rezultatului proiectului, infrastructurii și echipamentelor achiziționate, prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverși furnizori sau prin surse proprii;
 5. să asigure funcționarea permanentă/mentenanța rezultatului proiectului, infrastructurii și echipamentelor în perioada post implementare, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, cu excepția perioadelor de mentenanță planificate;
 6. să nu aducă nici o modificare substanțială în ce privește proiectul aprobat, iar în cazul în care aceasta se produce să informeze AMPOC/OIPSI în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data apariției acesteia. Modificările substanțiale la un proiect sunt acelea care, cumulativ:

– afectează major natura și condițiile de implementare sau oferă unui terț un avantaj necuvenit și

– rezultă dintr-o schimbare a naturii proprietății unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiției sau încetarea unei activități de producție (după caz, unde se aplică);

 1. să respecte pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, neutralității tehnologice, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen, protecția mediului, achiziții publice, informare și publicitate);
 2. să împuternicească organele fiscale să transmită AMPOC/OIPSI, la solicitarea acestora, informații privind situația fiscală a solicitantului;
 3. să asigure dreptul de folosință a locației/locațiilor pentru perioada de implementare a proiectului și pentru perioada de sustenabilitate a proiectului;
 4. să nu furnizeze informații false.

Pentru justificarea îndeplinirii angajamentelor solicitantului (și partenerilor dacă este cazul) se completează Declarația de angajament. De asemenea, se completează Declarația pe proprie răspundere asupra locației/locațiilor unde se implementează proiectul.

*  *  *

ATENȚIE! Gama de servicii implementate prin proiect trebuie să aibă asociate standarde și proceduri de securitate și confidențialitate a informațiilor care să asigure un grad ridicat de fiabilitate, disponibilitate și siguranță.

 

 1. Care sunt condițiile de eligibilitate a proiectului ?

Tipuri de proiecte: fiecare proiect trebuie să corespundă tipului de proiect care se poate finanța în cadrul acestui apel.

Stadiul proiectului: nu este cazul

Evitarea dublei finanțări: proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie să nu mai fi beneficiat de finanțare din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, înainte de data depunerii Cererii de finanțare. În caz contrar, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate.

Contribuția la obiectivul specific: solicitantul descrie în cadrul Cererii de finanțare care este contribuția proiectului pentru care solicită finanțare la realizarea obiectivului specific al programului.

Proiectele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Proiectul finanțat:
  1. poate avea ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii/aplicații TIC inovative cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC și/sau
 1. poate fi un proiect strategic inovativ cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC la nivel național sau internațional.
 1. Proiectul cuprinde cel puțin una din următoarele activități:
  1. investiții în active corporale și necorporale necesare dezvoltării produsului/serviciului/aplicației TIC
  2. cercetare industrială sau dezvoltare experimentală

iii. inovare destinate IMM-urilor

 1. inovare de proces și organizațională
 2. Ajutorul de minimis solicitat este legat de realizarea a cel puțin uneia dintre activitățile prevăzute la punctul 2;
 3. Se implementează pe teritoriul României;
 4. Proiectul conține activități specifice și necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate;
 5. Proiectul va asigura integrarea produsului rezultat / dezvoltat și va prezenta modul în care beneficiarul integrează produsul în sectorul de activitate căruia se adresează.
 6. Proiectul va asigura standardele de securitate și confidențialitate a informațiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 7. Proiectul respectă principiul neutralității tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluție tehnologică, hardware sau software) și oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare. (Atenție! Pentru respectarea neutralității tehnologice, este necesar ca în cadrul proiectului transmis să nu se facă referire la producători sau mărci ale echipamentelor și aplicațiilor software necesare pentru implementarea acestuia);
 8. Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare, pentru același tip de activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare. Nu a fost obținută finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. În caz contrar, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;
 9. Proiectul pentru care se solicită finanțare respectă prevederile naționale și comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, neutralitatea tehnologică, achizițiile publice, precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții;
 10. Clădirea/spațiul/terenul achiziționate prin proiect vor fi destinate activității de cercetare-dezvoltare-inovare și activităților suport derulate de către solicitant în vederea implementării proiectului;
 11. Investiția pentru care se solicită finanțare nu are legătură cu altă investiție, demarată în ultimii trei ani, care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică.
 12. Clădirea/spațiul și terenul care face obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 • este liber/ă de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii ;
 • nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
 • nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ale proiectului se completează Declarația de eligibilitate de către solicitant/parteneri.

 

 1. Care sunt condițiile de eligibilitate a cheltuielilor ?

Toate cheltuielile realizate în cadrul proiectelor trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții generale de eligibilitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare:

 1. să fie angajate de către beneficiar și plătite de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023 […], cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către Autoritatea de Management prin contractul de finanțare;
 2. să fie însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
 3. să fie în conformitate cu prevederile programului;
 4. să fie cuprinse în Contractul de finanțare, încheiat de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar și beneficiar pentru aprobarea operațiunii cu respectarea art. 65 alin.(11), art. 70, 71, art. 125 alin.(1) și art.140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
 5. să fie rezonabile și necesare realizării operațiunii;
 6. să respecte prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile.
 7. să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

 

 1. Care sunt cerințele privind investițiile ?

În cazul ajutoarelor regionale pentru investiții:

 1. Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.
 2. Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  1. trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
  2. trebuie să fie amortizabile;
 • trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;
 1. trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani.
 1. Beneficiarul confirmă că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;
 2. În cazul achiziționării activelor unei unități, în înțelesul articolului 7 punctul 22 sau 23, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul. Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situații:
 3. în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puțin timp de cinci ani de la data preconizată de finalizare a proiectului de investiții pentru întreprinderile mari și cel puțin timp de trei ani în cazul ÎMM-urilor;
 4. în cazul închirierii de instalații sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conțină obligația ca beneficiarul ajutorului să achiziționeze activul la data la care expiră contractul;
 5. În cazul ajutoarelor acordate pentru o schimbare fundamentală în procesul de producție, costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor trei exerciții financiare precedente. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200 % valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar anterior începerii lucrărilor.
 6. Orice investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de trei ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică, este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții este un proiect mare de investiții, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu depășește valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiții (se va completa o declarație pe proprie răspundere de către beneficiar).
 1. Beneficiarul ajutorului trebuie să asigure contribuția financiară totală fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.

Cheltuielile aferente achizițiilor de echipamente second-hand nu sunt eligibile.

Cheltuielile cu închirierea de active corporale nu sunt eligibile.

Cheltuielile cu achiziția de activele (corporale si necorporale) sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ și următoarele condiții cu caracter general (conform H.G. nr. 399/2015):

 • activele sunt utilizate exclusiv în cadrul locației/locațiilor de implementare stabilită/stabilite prin Cererea de finanțare și pentru scopul declarat în proiect;
 • activele au fost achiziționate în condițiile stabilite de legea achizițiilor publice.

 

ATENȚIE! Sunt eligibile numai acele cheltuieli care respectă dispozițiile regulamentelor comunitare aplicabile și dispozițiile naționale de eligibilitate.

 

Cheltuielile eligibile generale aferente investițiilor în cadrul acestui apel sunt cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, respectiv:

 1. Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale;
 2. Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală;
 3. Investiții în proiecte de inovare ale IMM-urilor;
 4. Investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale

Detalierea cheltuielilor eligibile se regăsește în tabelul de mai jos:

Cheltuieli eligibile în funcție de tipul de ajutor de stat prevăzut în Regulamentul CE nr. 651/2014 (inclusiv TVA aferent în condițiile în care TVA nu poate fi recuperat*)
AJUTOR DE STAT
1. Ajutoarele regionale pentru investiții:

Cheltuielile cu investițiile în active corporale și necorporale:

a. achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect (MySMIS = 21/65, 21/69);

b. amenajarea** data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării), dacă clădirea în care se face investiția îndeplinește următoarele condiții la data depunerii cererii de finanțare:

– sunt disponibile pentru investiții (sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului);

– nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică;

– Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun

(MySMIS = 36/147)

c. achiziționarea de clădire/spațiu și teren (MySMIS = 3/6, 12/34);

d. achiziționarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website/portal și achiziționarea numelui de domeniu, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul); (MySMIS = 22/76, 29/106);

2. Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare – dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare experimentală:

(a) Cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect (MySMIS = 25/85, 25/86);

(b) Cheltuieli cu instrumente și echipamente, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări (MySMIS = 21/67, 21/68)

În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar cheltuielile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate

(c) Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe ( subscripții, abonamente, resurse de procesare, stocare și telecomunicații aferente serviciilor de IT &C ), în condiții de concurență deplină (MySMIS = 29/117, 29/119);

(d) Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor consumabile și ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului (MySMIS = 21/73);

3. Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor

(a) Cheltuielile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al beneficiarului (MySMIS = 31/125);

(b) Cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării (MySMIS = 29/121);

4. Ajutoarele pentru inovarea de proces și organizațională

(a) Cheltuielile cu personalul implicat în implementarea proiectului pentru alte activități decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis (MySMIS = 25/83, 25/87);

(b) Cheltuielile pentru instrumente, echipamente, clădire/spațiu și teren, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări (MySMIS = 29/113, 3/6, 12/34));

(c) Cheltuielile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe în condiții de concurență deplină (MySMIS = 29/117, 29/119);

(d) Cheltuieli pentru amenajare** data center (o singură dată pe perioada implementării), dacă clădirea în care se face investiția îndeplinește următoarele condiții:

– sunt disponibile pentru investiții (sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu sunt afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului);

– nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică;

– nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun.

(MySMIS = 36/147);

(e) Cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor consumabile și ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului (MySMIS = 29/113, 21/70);

AJUTOR DE MINIMIS
1. Cheltuieli privind cercetarea de piață

a. cheltuieli pentru identificarea unor nișe de piață pentru produsul/serviciul inovativ (MySMIS = 18/60);

2. Cheltuieli de informare și publicitate

a. Cheltuieli obligatorii de informare și publicitate pentru proiect – conform prevederilor din Ghidul solicitantului și Manualului de Identitate Vizuală (MySMIS = 8/17);

b. cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect (MySMIS = 8/18);

c. În cazul proiectelor de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală – cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului pe scară largă (conferințe, publicări, registre cu acces liber sau unor programe informatice gratuite sau open source) (MySMIS = 8/19);

3. Cheltuieli cu servicii de consultanță, avize, acorduri, autorizații

a. Cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului (cerere de finanțare, studiu de fezabilitate, plan de afaceri, raport de expertiză, etc.) (MySMIS = 9/29, 29/100, 29/105)

b. Cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică) (MySMIS = 9/29, 29/100, 29/105)

c. Cheltuieli pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale acțiunii (MySMIS = 11/32)

d. Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale (MySMIS = 30/124);

4. Cheltuieli pentru instruire / formare profesională specifică (MySMIS = 29/116)

a. Cheltuieli legate de pregătirea personalului cărora le este destinat aplicația / produsul / serviciul software dezvoltat

b. Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura mentenanța aplicației / produsului / serviciului software dezvoltat, dacă acesta este angajat al beneficiarului

5. Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: auditare financiară (conform reglementărilor naționale) și auditare tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare) (MySMIS = 7/15);

6. Cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de management de proiect):

a. Cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finanțării (MySMIS = 9/21)

b. Cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurnă, cazare, transport) (MySMIS = 27/98)

c. Cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului (MySMIS = 29/105, 10/30)

d. Birotică – pentru echipa de management (conform HG nr. 2139/30.11.2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 46/13.01.2005) (MySMIS = 9/25);

e. Achiziția de echipamente TIC – numai pentru echipa de management(MySMIS = 9/25);

7. Cheltuieli cu abonamente și cotizații necesare pentru implementarea proiectului (valabile 12 luni după finalizarea proiectului):

a. Taxe de acces la baze de date (MySMIS = 17/59);

b. Abonamente la biblioteci de specialitate (MySMIS = 11/32);

* Pentru a stabili TVA eligibil a fi finanțat din FESI se completează Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEDR, FSE si FC 2014-2020.

** Data Center reprezintă o locație folosită pentru a găzdui sisteme de comunicații: servere, echipamente de telecomunicații, echipamente de backup, echipamente de stocare a datelor (storage) si care include (în sensul amenajării) conexiune la internet redundantă, alimentare redundantă cu energie electrică, sisteme de control al mediului (aer condiționat, sistem de stingere al incendiului, podea tehnologica în caz de inundație) și sisteme de securitate atât fizice (sisteme de control acces, supraveghere video, etc)  cât și sisteme de securitate împotriva atacurilor informatice (Firewall, Intrussion Detection System, Intrusion Prevention System, etc.).

 

ATENȚIE! Achiziționarea de clădire/spațiu și teren se poate face o singură dată, în cadrul unui singur tip de ajutor de stat. Un solicitant care intenționează să includă în bugetul proiectului o astfel de achiziție, va opta de la depunerea proiectului asupra tipului de ajutor de stat și nu va putea modifica această opțiune ulterior.

 

ATENȚIE! 1.      Valoarea eligibila aferentă achiziției de clădire/spațiu și teren poate fi maxim 20% din totalul cheltuielilor eligibile (mai puțin cheltuielile de minimis);

2.      Valoarea totală eligibilă a cheltuielilor de personal (Cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect + Cheltuielile cu personalul implicat în implementarea proiectului pentru alte activități decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis +  Cheltuielile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului angajat al beneficiarului) poate fi maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile (mai puțin cheltuielile de minimis);

3.      Valoarea eligibilă de cheltuielilor de regie suplimentare și alte costuri de exploatare poate fi maxim 15% din cheltuielile eligibile cu personalul aferente, respectiv:

a)      ajutoarelor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare – Cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect

b)      ajutoarelor pentru inovarea de proces și organizațională – Cheltuielile cu personalul implicat în implementarea proiectului pentru alte activități decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis;

4.      Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar trebuie sa respecte următoarele condiții simultan:

–      nu poate depăși 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului;

–      nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se referă la anul în curs și 2 ani anteriori);

5.      Valoarea maximă nerambursabilă aferentă activității de consultanță (punctul 3 din tabelul de mai sus – Cheltuieli cu servicii de consultanță, avize, acorduri, autorizații) nu depășește 10% din valoarea maximă eligibilă, aferentă proiectului, cu condiția încadrării în suma aferentă de minimis la care are dreptul solicitantul.

 

ATENȚIE! 1.      La depunerea proiectului solicitantul va justifica în cererea de finanțare și/sau planul de afaceri necesitatea achiziționării de clădire/spațiu, teren raportată la estimarea din buget – dacă este cazul.

2.      Pentru achiziția de clădire/spațiu și teren în etapa de contractare, beneficiarul va trebui să prezinte următoarele documente:

–      Raport de expertiză întocmit de către un evaluator independent autorizat prin care se certifică dacă costul clădirii/spațiului/terenului nu excedă valoarea de piață și dacă imobilul respectă condițiile tehnice prevăzute în legislația națională. În acest raport, costul clădirii/spațiului și costul terenului trebuie specificate separat.

 

–      Antecontract de vânzare/cumpărare pentru clădirea/spațiul și terenul unde se va efectua investiția

Dacă în raportul de expertiză/Antecontractul de vânzare/cumpărare, valoarea clădirii/spațiului și terenului este mai mică decât valoarea aprobată, valoarea eligibilă va fi diminuată, prin includerea în categoria cheltuielilor neeligibile a diferenței.

Dacă suprafața clădirii/spațiului și terenului diferă față de cea justificată la depunerea proiectului, valoarea eligibilă aferentă clădirii/spațiului și terenului se va modifica doar în sensul scăderii proporționale, dar fără a depăși valoarea aprobată.

3.      În termen de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul este obligat să prezinte actul de dobândire al clădirii/spațiului și terenului și să solicite la rambursare cheltuielile aferente:

–      Clădirii/spațiului și terenului

–      Serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului (cerere de finanțare, plan de afaceri, studiu de fezabilitate, raport de expertiză, etc.)

4.      Beneficiarul trebuie să prezinte la respectiva cerere de rambursare/plată, extrasul de carte funciară (în copie conformă cu originalul) care să probeze faptul că clădirea/spațiul și terenul unde se va realiza investiția, sunt libere de orice sarcini și servituți și să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun.

5.      Clădirea/spațiul achiziționat va fi destinat exclusiv activității de cercetare-dezvoltare-inovare și activităților suport derulate de către întreprindere în vederea implementării proiectului.

6.      Se va detalia, în cadrul cererii de finanțare și a planului de afaceri, necesitatea achiziționării clădirii/spațiului și/sau terenului si modalitatea în care aceasta va fi utilizat în cadrul implementării proiectului.

7.      În cazul în care cheltuielile efectuate cu achiziția de clădire/spațiu și teren depășesc  valoarea aprobată din buget, acestuia i se va rambursa doar valoarea aprobată, restul valorii fiind considerată neeligibilă.

8.      În cazul în care beneficiarul nu solicită cheltuielile aferente achiziției de clădire/spațiu și teren în termenul menționat, acestea se vor considera neeligibile, prin urmare nu se vor mai putea solicita/rambursare.

9.      Nu vor fi decontate cheltuielile notariale aferente achiziționării clădirii / spațiului / terenului.

 

ATENȚIE! Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile se calculează inclusiv cu TVA în cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declarație pe propria răspundere privind taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă.

În afara cheltuielilor eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenței financiare nerambursabile.

 

AM POC / OIPSI au dreptul să verifice rezonabilitatea costurilor, conform dispozițiilor legale, în baza documentelor solicitate și/sau a investigațiilor proprii, încă din faza de evaluare a proiectelor *

* Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente, cu modificările și completările ulterioare.

Următoarele cheltuieli de informare și publicitate vor fi rambursate în limitele stabilite mai jos. Proiectul poate conține și alte cheltuieli de informare și publicitate, inclusiv de promovare a rezultatului proiectului, chiar dacă nu sunt menționate mai jos, conform Manualului de Identitate Vizuală :

Nr. Activitatea de informare și publicitate Nr. bucăți maxim decontat Asistență nerambursabilă inclusiv TVA (lei)
1. Anunț/comunicat de presă  privind începerea proiectului – obligatoriu 1 3.000 lei/buc
2. Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului- obligatoriu 1 3.000 lei/buc
3. Realizarea de panouri de informare (obligatoriu pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 Euro) 1

 

5.000 lei/buc
4. Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate prin proiect – obligatoriu 10% mai mult decât nr. echipamentelor achiziționate prin proiect 5 lei/autocolant
5. Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul realizat prin proiect – obligatoriu Nu se decontează
6. Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe site-ul solicitantului – obligatoriu Nu se decontează

 

ATENȚIE! Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd doar:

a)      cheltuieli eligibile în cadrul schemei de minimis

și/sau

b)      cheltuieli cu achiziția de clădire/spațiu și teren.

Nu vor fi finanțate proiecte care prevăd exclusiv cheltuieli pentru echipamente destinate fazei de punere in funcțiune.

Activitățile finanțate pentru achiziționarea de active corporale și necorporale trebuie să constituie investiții inițiale pentru solicitant, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 651/2014.

Pentru a fi eligibile serviciile juridice decontate prin proiect nu trebuie să reprezinte o activitate continuă sau periodică și nici nu pot fi legate de costurile de exploatare obișnuite ale întreprinderii, cum ar fi serviciile normale sau periodice, de consultanță fiscală sau consultanță juridică.

În cazul în care valoarea reală a cheltuielilor este mai mare decât cea aprobată, ca urmare a actualizării devizului aprobat, atunci beneficiarul va trebui să suporte diferența apărută.

Cheltuielile eligibile efectiv realizate care se iau în considerare la rambursare nu pot depăși sumele stabilite inițial prin contractul de finanțare.

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului și considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de către beneficiar.

 

ATENȚIE! Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar sa se prezinte minim 2 oferte (justificări) de preț pentru fiecare achiziție de bunuri / servicii / lucrări, documente care vor fi atașate cererii de finanțare. Se acceptă pentru justificarea prețului și sursele online, evidențiate prin capturi de ecran și linkuri către portalurile web, dar și a altor surse precum reviste de specialitate, etc.

 

ATENȚIE! În MySMIS, bugetul proiectului va fi construit pe categorii de activități/cheltuieli. Rambursarea cheltuielilor se va face pe categorii de cheltuieli, cu încadrarea în totalul sumei aprobate pentru categoria respectivă.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va încărca și bugetul defalcat pe fiecare linie de cheltuială (pe modelul anexat la prezentul ghid al solicitantului – sheet-ul buget defalcat pe cheltuieli) – pentru verificare rezonabilității prețurilor.

De asemenea, solicitantul va încărca și bugetul aferent detalierii cheltuielilor salariale (model anexat – sheet-ul buget defalcat salarii).

 

Tipurile de cheltuieli menționate mai sus trebuie să respecte prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenței financiare nerambursabile.

Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea unei imobilizări corporale recunoscută ca activ se vor înregistra în contabilitate în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și vor reprezenta valoarea totală a activului. Aceeași regulă se aplică și pentru imobilizările necorporale.

Cheltuielile cu personalul se stabilesc proporțional cu timpul efectiv alocat activităților în proiect și includ remunerația netă și contribuțiile/taxele aferente, la care se adaugă contribuțiile angajatorului. Contribuțiile  angajatorului reprezintă cheltuieli eligibile și se evidențiază separat în cadrul bugetului.

În cazul în care activitatea zilnică în cadrul proiectului este efectuată parțial, decontarea se va determina în baza retribuției echivalente pe oră, luând ca punct de referință numărul de zile lucrătoare din luna respectivă și ziua de lucru de opt ore.

Durata timpului de muncă stabilit pentru persoanele angajate trebuie să respecte prevederile în vigoare ale legislației muncii.

Pentru persoanele angajate sunt eligibile inclusiv cheltuielile cu concediul de odihnă corespunzător timpului efectiv lucrat pentru angajator în implementarea proiectului cu respectarea prevederilor în vigoare ale legislației muncii.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu concediile medicale efectuate.

 

ATENȚIE! 1. În cazul în care valoarea reală a cheltuielilor ca urmare a derulării achizițiilor aferente proiectului este mai mare decât cea aprobată, atunci beneficiarul va trebui să suporte diferența apărută.

2. Cheltuielile eligibile care se iau în considerare la rambursare nu pot depăși sumele stabilite inițial prin contractul de finanțare.

3. Cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului și considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de către beneficiar.

4. AMPOC/OIPSI își rezervă dreptul de a nu achita ajutorul de stat sau de minimis sau de a solicita recuperarea ajutoarelor deja acordate în cazul în care documentele și/sau informațiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

5. Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.

6. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile se calculează inclusiv cu TVA în cazul în care solicitantul a optat pentru a da o declarație pe propria răspundere privind taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă.

7. În afara cheltuielilor eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenței financiare nerambursabile.

 

ATENȚIE! Sunt decontate numai serviciile care au legătură directă cu proiectul.

 

ATENȚIE! Beneficiarii răspund de buna funcționare a echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului.

 

 1. Care sunt cheltuielile neeligibile ?

Tipuri de cheltuieli neeligibile:

 1. taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
 2. taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii;
 3. taxa de timbru verde;
 4. cheltuieli de mentenanță a investiției;
 5. cheltuieli cu concedii medicale;
 6. dobânzi debitoare;
 7. achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
 8. amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
 9. costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
 10. sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
 11. costuri de amortizare;
 12. contribuțiile în natură;
 13. cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
 14. dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
 15. cheltuielile pentru locuințe;
 16. provizioane;
 17. cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
 18. fondul de rulment;
 19. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Care sunt documentele care însoțesc cererea de finanțare ?
  Denumire document
1. Declarație privind încadrarea solicitantului/partenerilor în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii și (dacă este cazul) și calculul pentru întreprinderi partenere sau legate completată conform modelului standard – dacă este cazul, conform modelului standard publicat în Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii– pentru solicitant/parteneri
2. Acordul de parteneriat, în cazul solicitanților de tip consorțiu de întreprinderi – conform modelului anexat
3. Studiu de fezabilitate – numai pentru proiectele strategice inovative
4. Plan de afaceri[2]
5. Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului/partenerilor
6. Declarația pe propria răspundere de angajament a solicitantului/partenerilor
7. Declarație privind eligibilitatea solicitantului în vederea acordării ajutorului de minimis (în cazul parteneriatelor numai pentru liderul de parteneriat) și conform prevederilor referitoare la întreprinderea unică
8. Declarație privind încadrarea în limita de 200.000 euro pe durata oricărei perioade de 3 ani, pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării (în cazul parteneriatelor numai pentru liderul de parteneriat) – dacă este cazul
9. Actul de împuternicire în cazul în care Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Poate fi anexat orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale.

ATENȚIE! În cazul în care există un act de împuternicire, toate documentele din dosarul aplicației trebuie semnate de către împuternicit

10. Hotărârea CA/AGA de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii (semnată de către toți acționarii), cu menționarea denumirii complete a proiectului sau Decizia acționarului unic (și pentru parteneri dacă este cazul)
11. Bilanțul contabil pentru ultimul exercițiu financiar încheiat bilanțul contabil sau  bilanțul semestrial numai in cazul întreprinderilor înființate în anul 2018, inclusiv Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția abilitată. În cazul în care solicitantul este un consorțiu de IMM-uri, bilanțurile contabile pentru fiecare din firmele din consorțiu – pentru ultimul exercițiu financiar încheiat sau bilanțul contabil semestrial numai în cazul întreprinderilor înființate în anul 2018, inclusiv Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția abilitată.

Pentru verificarea îndeplinirii prevederilor legale privind încadrarea în tipul de întreprindere eligibilă, fiecare IMM va prezenta și bilanțurile firmelor partenere/legate.

12. Diagrama Gantt aferentă calendarului de activități previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, generată de sistemul MySMIS
13. CV-urile și atribuțiile persoanelor (angajate ale solicitantului) implicate implementarea proiectului sau a urmăririi contractelor ce au ca scop implementarea proiectului.
14. Descrierea condițiilor și a cerințelor pentru servicii de management de proiect externalizat pe perioada implementării – dacă este cazul
15. Declarație pe propria răspundere asupra locației/locațiilor unde se implementează proiectul.
16. Decizia/ordinul privind recuperarea ajutorului de stat, ordinul de recuperare al instanței judecătorești și dovada efectuării plății (dacă este cazul).
17. Declarația solicitantului privind eligibilitatea / nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (dacă este cazul) – conform OMFE nr. 2690/2015
18. Declarația privind conflictul de interese – pentru fiecare membru al echipei de implementare
19. Adeverință sau orice alt document emis de președintele/vicepreședintele clusterului, care dovedește apartenența solicitantului la acel cluster (dacă este cazul).

În cazul parteneriatelor – pentru lider și fiecare partener.

20. Documentul care atesta înscrierea oficiala a clusterului conform legislației in vigoare – daca este cazul.
21. Statutul/protocolul/acordul de colaborare al clusterului, din care să rezulte faptul că acesta este centrat pe TIC
22. Anexă privind domeniile de aplicare aferente proiectelor depuse în cadrul acțiunii 2.2.1
23. Minim 2 oferte (justificări) de preț pentru fiecare achiziție de bunuri/servicii/lucrări, inclusiv studii de piață sau analize de preț detaliate care sa justifice valorile estimate ale achizițiilor bugetate. documente care vor fi atașate cererii de finanțare
24. Bugetul defalcat pentru salarii (anexa 9 – sheet-ul buget defalcat salarii)
25. Bugetul defalcat pentru verificare rezonabilitate preturi (anexa 9 – sheet-ul buget defalcat pe cheltuieli )
26. Aviz ITI Delta Dunării – pentru conformitate cu Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 602/2016.

 

 1. Care este grila de verificare administrativă și a eligibilității ?
VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ
Nr.

crt.

Documente verificate DA NU Obs.
Declarație privind încadrarea solicitantului / partenerilor în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, și (dacă este cazul) calculul pentru întreprinderi partenere sau legate – conform modelului standard publicat în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii – pentru solicitant/parteneri    
Acordul de parteneriat, în cazul solicitanților de tip consorțiu de întreprinderi – conform modelului anexat      
Studiu de fezabilitate [3] – numai pentru proiectele strategice inovative      
Planul de afaceri [4]      
Declarația de eligibilitate – pentru solicitant și fiecare partener      
Declarația de angajament – pentru solicitant și fiecare partener      
Declarație privind eligibilitatea solicitantului în vederea acordării ajutorului ˝de minimis˝ (în cazul parteneriatelor numai pentru liderul de parteneriat) și conform prevederilor referitoare la întreprinderea unică      
Declarație privind încadrarea în limita de 200.000 euro pe durata oricărei perioade de 3 ani, pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării (în cazul parteneriatelor numai pentru liderul de parteneriat) – dacă este cazul      
Actul de împuternicire în cazul în care Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Poate fi anexat orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale.

ATENȚIE! În cazul în care există un act de împuternicire, toate documentele din dosarul aplicației trebuie semnate de către împuternicit.

     
Hotărârea CA/AGA de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii (semnată de către toți acționarii), cu menționarea denumirii complete a proiectului sau Decizia acționarului unic. (și pentru parteneri dacă este cazul)      
Bilanțul contabil pentru ultimul exercițiu financiar încheiat sau bilanțul contabil semestrial numai in cazul întreprinderilor înființate în anul 2018, inclusiv Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția abilitată. În cazul în care solicitantul este un consorțiu de IMM-uri, bilanțurile contabile pentru fiecare din firmele din consorțiu – pentru ultimul exercițiu financiar încheiat sau bilanțul contabil semestrial numai in cazul întreprinderilor înființate în anul 2018, inclusiv Contul de Profit și Pierderi, înregistrat la instituția abilitată.

Pentru verificarea îndeplinirii prevederilor legale privind încadrarea în tipul de întreprindere eligibilă, fiecare IMM va prezenta și bilanțurile firmelor partenere/legate.

     
Diagrama Gantt aferentă calendarului de activități previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, generată de sistemul MySMIS.      
CV-urile și atribuțiile persoanelor (angajate ale solicitantului) implicate implementarea proiectului sau a urmăririi contractelor ce au ca scop implementarea proiectului.      
Descrierea condițiilor și a cerințelor pentru servicii de management de proiect externalizat pe perioada implementării – dacă este cazul      
Declarație pe propria răspundere asupra locației/locațiilor unde se implementează proiectul.      
Decizia/ordinul privind recuperarea ajutorului de stat, ordinul de recuperare al instanței judecătorești și dovada efectuării plății (dacă este cazul).      
Declarația solicitantului privind eligibilitatea / nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare din fonduri structurale (dacă este cazul)      
Declarația privind conflictul de interese – pentru fiecare membru al echipei de implementare      
Adeverință sau orice alt document emis de președintele/vicepreședintele Clusterului, care dovedește apartenența solicitantului la acel cluster (dacă este cazul). În cazul parteneriatelor – pentru lider și fiecare partener.      
Statutul / protocolul / acordul de colaborare al  clusterului, din care să rezulte faptul că acesta este centrat pe TIC (dacă este cazul)      
Documentul care atesta înscrierea oficială a clusterului conform legislației in vigoare – daca este cazul.      
Anexă privind domeniile de aplicare aferente proiectelor depuse în cadrul acțiunii 2.2.1      
Bugetul defalcat pentru salarii (anexa 9 – sheet-ul buget defalcat salarii )      
Bugetul defalcat pentru verificare rezonabilitate preturi (anexa 9 – sheet-ul buget defalcat pe cheltuieli)      
Aviz ADI-ITI, dacă este cazul.      
Sunt atașate toate documentele specificate în Ghidul solicitantului (obs: dacă lipsesc documentele aferente a cel puțin 3 dintre punctele menționate mai sus, proiectul va fi respins automat, fără a mai fi cerute clarificări).      
VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII
Produsul/serviciul/aplicația are caracter inovativ. Acest punct are caracter eliminatoriu. Descrierea modului de verificare – conform capitolului 4.1.1.
Solicitantul (și partenerii dacă este cazul) se încadrează în categoria solicitanților eligibili
Solicitantul (și partenerii dacă este cazul) este înregistrat la Registrul Comerțului ca societate comercială Verificarea se face pe baza Certifica-tului constatator
Solicitantul are cod CAEN autorizat conform codurilor CAEN obligatorii, la data depunerii Cererii de finanțare .

În cazul parteneriatului – doar liderul de consorțiu trebuie să aibă la data depunerii Cererii de finanțare activități autorizate conform codurilor CAEN obligatorii.

Solicitantul trebuie să nu desfășoare (pe perioada implementării și pe perioada de sustenabilitate a proiectului) activități în unul dintre domeniile/sectoarele excluse (conform Listei codurilor CAEN excluse de la finanțare de la finalul ghidului), activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum și cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare Conform declarației de eligibilitate
Solicitantul (și partenerii dacă este cazul) aparțin unui cluster centrat pe domeniul TIC sau solicitantul este o întreprindere centrată pe domeniul TIC.
Solicitantul (și partenerii dacă este cazul) respectă toate criteriile de eligibilitate Conform declarației de eligibilitate
Proiectul pentru care se solicită finanțare respectă toate criteriile de eligibilitate.
Proiectul conține cheltuielile de informare și publicitate obligatorii, conform ghidului.
Scopul proiectului corespunde prevederilor ghidului solicitantului.
Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe proiect (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat) este de 500.000 euro
Durata maximă de implementare a proiectului nu depășește termenul prevăzut în ghid.
Perioada de implementare este de maxim 12 luni.

(Pentru proiectele cu valoarea finanțării nerambursabile (cheltuielile aferente schemei de ajutor de stat) mai mică sau egală cu 750.000 euro) – dacă este cazul

Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privind neutralitatea tehnologică, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, regulamentele privind achizițiile publice, informarea și publicitatea.
Clarificările furnizate de solicitant nu au modificat informațiile din cererea de finanțare. Prin modificarea cererii de finanțare se înțelege modificarea ideii de proiect, a devizului estimativ sau a soluției tehnice.

 

 1. Care este grila de verificare tehnico-economică ?
CRITERII Punctaj maxim Punctaj acordat
        I.            RELEVANȚĂ 30  
a)      Contribuție la dezvoltarea sectorului:

§  Măsura în care dezvoltarea produsului / serviciului / aplicației va genera know-how transferabil la nivelul altor sectoare – 10 puncte

§  Măsura în care produsul / serviciul / aplicația aduc îmbunătățiri semnificative la nivelul sectorului de activitate căruia se adresează – 10 puncte

20
b)      Contribuția proiectului la obiectivele programului:

§  Măsura in care produsul / serviciul / aplicația este/va fi rezultatul unei cooperări cu o întreprindere sau cu membrii clusterului centrat pe domeniul TIC – 5 puncte

§  Măsura în care, după implementarea proiectului, pentru integrarea produsului / serviciului / aplicația către piață, vor fi implicate și alte întreprinderi sau alți membri ai clusterului – 5 puncte

10
      II.            IMPACTUL SOCIO – ECONOMIC 30  
Impactul proiectului asupra dezvoltării clusterului sau a creșterii competitivității întreprinderii:

§  Măsura în care proiectul va contribui la intensificarea activităților de inovare in cadrul întreprinderii sau in cadrul clusterului – 15 puncte

§  Măsura în care proiectul va genera noi activități / colaborări / proiecte și va contribui la competitivitatea întreprinderii – 15 puncte

30
    III.            SUSTENABILITATE 20
a)      Validarea produsului / serviciului / aplicației de către piață:

§  Măsura în care cercetarea de piață poate fi documentată prin studii de piață, testări, precomenzi, contracte, etc. –  5 puncte

§  Existența unor canale de comercializare și distribuție a produsului/ serviciului/ aplicației realizate prin proiect, clar identificate, proprii sau disponibile prin terți – 5 puncte

10
b)      Sustenabilitate financiară:

§  Rentabilitatea financiară a investiției (RI) – 5 puncte

§  Capacitatea solicitantului de a asigura și atrage finanțări pentru menținerea și dezvoltarea produsului/ serviciului/ aplicației după finalizarea proiectului – 5 puncte

Rentabilitatea financiară a investiției se va calcula astfel:

           Unde:

RI = Rentabilitatea investiției, PEI = Profitul din exploatare incremental mediu pe 3 ani după finalizarea proiectului, Ci = valoarea totală a proiectului fără TVA

Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare obținut cu proiect minus profitul din exploatare obținut fără proiect.

Ci se preia din formularul de buget al proiectului.

Punctaj RI: 0,5%≤RI ≤ 1% – 1 punct, 1%<RI ≤ 2% – 3 puncte, RI> 2%    – 5 puncte

10
   IV.            EFICIENȚA 20  
a)      Capacitatea de implementare a proiectului: Existența unei echipe de proiect experimentate (management și tehnic), coerent structurată în acord cu activitățile proiectului 10
b)      Calitatea proiectului propus: Gradul de pregătire/maturitate al proiectului și existența unei metodologii de implementare a proiectului adecvată 10
TOTAL PUNCTE 100

 

 1. Cum se pot obține informații suplimentare ?

 

Online, accesând link-ul http://www.fonduri-ue.ro/apeluri/details/2/12/apeluri-poc-pi2-2-os2-2-ac%C5%A3iune-2-2-1-sprijinirea-cre%C8%99terii-valorii-adaugate-generate-de-sectorul-tic-%C5%9Fi-a-inov%C4%83rii-%C3%AEn-domeniu-prin-dezvoltarea-de-clustere?filter_order=col78 .

 

[1] În cazul în care se dorește achizția de clădire/spațiu și teren, locatia/locatiile respective de implementare ale proiectului trebuie să se regăsească în certificatul constatator în termen de 3 luni de la data semnării contractului de finanțare.

[2]              Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare

[3] Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare

[4] Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare