PROGRAMUL START-UP NATION 2019

PROGRAMUL START-UP NATION 2019

 1. Cine este finanțator ?

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiții şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat,cu modificările și completările ulterioare.

Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților.

Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene  ajutoarelor de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

 1. Cine poate beneficia de ajutorul financiar ?

 

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările  ulterioare;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu

 

 

modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

 1. c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 2. d) au capital social integral privat;
 3. e) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 4. f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 5. g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 6. h) sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
 7. i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare, denumit în continuare acord de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 8. j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la litera j), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

 1. k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 2. l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 3. m) este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.
 4. n) să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finantare și să mențină locul de muncă ocupat, în locația de implementare a proiectului cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației. Documentul justificativ care atestă calitatea de șomer trebuie să fie emis de AJOFM/ANOFM.

(2)Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de:

 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
  • producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, precum şi:
 1. activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000[1]:
  • 031 – Pescuitul
  • 032 – Acvacultura
 2. activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;
 3. activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  1. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
  2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

Prin „prelucrarea produselor agricole” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin „comercializarea produselor agricole” se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.

 1. activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 2. ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 3. ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN 2)
 • 051 – Extracţia cărbunelui superior
 • 052 – Extracţia cărbunelui inferior
 • 061 – Extracţia petrolului brut
 • 062 – Extracţia gazelor naturale
 • 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
 • 0892 – Extracţia turbei
 • 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
 • 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
 1. Ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

 

 Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plată o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de decont, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.

 

Notă referitoare la conflictul de interese :

Legislaţie conexă: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea  faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;

Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a locurilor de muncă menționate în planul de afaceri pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestora pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării ultimei cereri de plată/rambursare a ajutorului de minimis.

Locurile de muncă se consideră a fi create prin proiect dacă sunt create și ocupate între data semnării acordului de finantare și data plății ultimei cereri de plată/rambursare.

(5) Nu sunt eligibile în cadrul programului:

-societățile ai căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare și au înstrăinat parțial sau total părți sociale;

– societățile ai căror acționari/ asociați au semnat acord de finanțare, nu au implementat și nu au depus cerere de renunțare totală până la data limită de depunere a ultimei cereri de plată/rambursare (01 octombrie 2018);

(6) Pot aplica pentru finanțare societăților care nu au primit AFN în anii anteriori prin programul Start-up Nation și îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate ale programului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Care este valoarea si cuantumul ajutorului financiar?

 

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

 

 1. Care sunt cheltuielile eligibile / neeligibile ?

 

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 1. Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. În categoria echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar sunt asimilate următoarele: mijloace fixe si obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, terenuri artificiale pentru sport.

 1. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției. În categoria spații sunt incluse corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR.
 2. (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

(2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

(3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

 1. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
 2. Achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 3. Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare, respectiv sisteme aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 4. Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării planului de afaceri, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în tranșa a doua în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea numărului si tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;

 1. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online a site-ului si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 4000 lei; pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă cheltuiala cu realizarea de pagini web.
 2. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize[2], etichetare ecologică;
 3. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei;
 4. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 5. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. Societățile, asociații/acționarii societăților care furnizează servicii de consultanță în cadrul programului Start Up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.
 6. Programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei. Software pentru comerţul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei din totalul cheltuielilor pentru programe software. Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuielile cu programe software necesare desfăşurării activităţii (programe software la comandă) pentru care se solicită finanţare.
 7. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.
 8. Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:

-una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);

-una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

 

(1)Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele și telefoanele mobile nu se finanțează.

(2)Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică.

(3) Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării trebuie să se afle în tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea,  pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării AFN) sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul de localitate pentru care a obținut punctaj.

Activele corporale achiziționate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar.

În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare, pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”.

Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achiziţionate, nu sunt eligibile.

Activele achiziţionate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

Solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2017-2020.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi facută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În

 

 

 

situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţii

Solicitanţii care au semnat acordul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficiență și eficacitate). În cazul în care există o suspiciune privind nerespectarea principiului celor 3 E, AIMMAIPE poate solicita clarificări sau poate refuza plata.

Nu se acordă ajutor financiar pentru societățile beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din programele pentru finanțare achiziții de active corporale și necorporale derulate în anul curent de către Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM prin AIMMAIPE, prin care se acordă ajutor de minimis, precum și societăților ai căror asociați/acționari au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din programele pentru finanțare achiziții de active corporale și necorporale derulate în anul curent de către Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM prin AIMMAIPE, prin care se acordă ajutor de minimis.

O întreprindere nu poate avea în același an calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul programului.

O persoană fizică nu poate fi furnizor către firmele beneficiare de AFN în care este asociat/acționar/administrator.

 

 1. Care sunt documentele necesare în vederea obținerii finanțării nerambursabile ?

 

(1) Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la AIMMAIPE de care aparține, însoţită de următoarele documente îndosariate în funcție de specificul cheltuielilor efectuate:

 1. formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură și documentele justificative care însoţesc formularul de decont, în original şi o copie conform cu originalul, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al beneficiarului;
 2. certificat constatator care să ateste autorizarea codului CAEN la locul implementării proiectului, până la momentul plății ultimei cereri de plată/rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/ achiziţionate este/sunt nou/noi şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) contract/polița de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionată în favoarea AIMMAIPE /instituție parteneră, cu mențiunea reînnoirii pe o perioadă de 3 ani (3 ani de monitorizare). Această asigurare poate fi facută şi anual; cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.

 

 

e)dovada înregistrării brevetului de invenţie sau serviciului/indicaţiei geografice/designului industrial la O.S.I.M.

f)Copia certificată a cărții de identitate a mijlocului de transport achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă, după caz;

g)pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;

h)dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, inclusiv pentru corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice (contract de vânzare-cumpărare), raportul de evaluare a activului  întocmit de expert autorizat ANEVAR și extras de carte funciară din care să reiasă destinația nonlocativă a spatiului, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț, corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice.

i)pentru francizecontractul cu francizorul, cu traducere autorizată în limba română  (dacă este cazul), factura fiscală, cu traducere autorizată în limba română  (dacă este cazul), dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

j)pentru licenţe şi software – factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi);

k)pentru etichetare ecologică – documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;

 1. l) pentru cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenorialestatutul sau certificatul constatator al furnizorului de cursuri cu codul CAEN autorizat pentru desfășurarea acestora, în copie certificată, factură fiscală, în original şi copie certificată, copie certificată după diploma de absolvire;

m)pentru consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului şi/sau implementarea proiectului – contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă [3]; statutul (ONG, asociații, fundații etc.) sau certificatul constatator al furnizorului de consultanţă pentru întreprinderile definite conform legii nr. 346/2004, cu codul CAEN autorizat din clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată,  proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.

n)pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului – dovada creării acestora se va face la data plății ultimei cereri de plată/ rambursare, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă de 8 ore/zi, cu excepția celor cărora legislația nu le permite 8 ore, încheiat pe perioada nedeterminată, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal și Raport pe salariat din REVISAL şi, ulterior, pe o perioadă de raportare de doi ani după finalizarea implementării proiectului, se va face dovada menținerii acestora cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES, Registru salariaţi din Revisal și Raport pe salariat din REVISAL).

o)pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, cu excepția sumei forfetare, conform planului de afaceri, la formularul de decont, în cazul cererilor de rambursare/cererilor de rambursare aferente cererilor de plată, se anexează facturile în original, însoțite de instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/ chitanţă/ cotor filă CEC emisă de beneficiar și plătit prin bancă/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin bancă și plătit prin bancă/ dispoziţii de plată interne și externe, traduse în limba română şi legalizate, extras de cont).

Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. Completările solicitate se transmit la AIMMAIPE în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

Agentia poate dispune o singură dată returnarea către beneficiar a cererii de plată/ rambursare, însoțită de documentele prevăzute la pct. 6.11 din prezenta schemă pentru

 

 

revizuire, corectare, completare și redepunere. Redepunerea se poate face în maxim 20 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a cererii de plată/ rambursare.

În sensul Programului se consideră că:

– valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;

– beneficiarii au voie să schimbe la decont numele mărcii, producătorului pentru echipamente/utilaje, în cazul în care au trecut în aplicație nume de mărci, producători, cu păstrarea denumirii și cel putin a operațiilor pe care le efectua echipamentul/utilajul inițial.

– beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea  denumirii și cel putin operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial.

– beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului cu notificarea a AIMMAIPE cu condiția ca schimbarea să fie în locații similare celei pentru care a obținut punctaj.

(2) Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 exemplare: 1 original şi 1 fotocopie certificată a documentelor depuse.

(3) Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar, se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis, în contul deschis la instituția parteneră.

Acordul de utilizare a ajutorului de minimis se transmite de către AIMMAIPE în urma verificării documentelor primite de la beneficiar și instituția parteneră.

 (4) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după efectuarea plății, prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul AIMMAIPE.

Cele 2 exemplare ( original și copie certificata) ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse  la sediile AIMMAIPE (anexa nr. 4 la prezenta procedură).

 1. Destinatar:

–  AIMMAIPE – adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);

– UPSEC: Programul START – up Nation

 1. Expeditor:

– nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;

– denumirea completă a operatorului economic solicitant;

– nr. de înregistrare la ORC;

– CUI/codul de înregistrare fiscală;

– suma solicitată;

– adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.

 

 1. Care sunt codurile CAEN eligibile ?
n.c.a. : neclasificate altundeva
 Clasă CAEN Rev.2 Productie (industrie prelucratoare) Industrii creative + cod 6201 IT Servicii Comert
0240 Activitati de servicii anexe silviculturii þ      
0710 Extractia minereurilor feroase þ
0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase þ
0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului,

cretei si a ardeziei

þ
0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului þ
0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si ingrasemintelor naturale þ
0893 Extractia sarii þ
0899 Alte activitati extractive n.c.a. þ
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare þ
1013 Fabricarea produselor din carne ( inclusiv din carne de pasare ) þ
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor þ
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor þ
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume þ
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. þ
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor þ
1052 Fabricarea inghetatei þ
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie þ
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie þ
1073  Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare þ
1081 Fabricarea zaharului þ
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase þ
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei þ
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor þ
1085 Fabricarea de mancarururi preparate þ
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice þ
1089  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a þ
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie þ
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate þ
1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile þ
1320 Productia de tesaturi þ
1330 Finisarea materialelor textile R
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare þ
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile ( cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) þ
1393 Fabricarea de covoare si mochete þ
1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase þ
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte þ
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile þ
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. þ
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele þ
1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru þ
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte ( exclusiv lenjeria de corp ) þ
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp þ
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a þ
1420 Fabricarea articolelor din blana þ
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie þ
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte þ
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor þ
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament þ
1520 Fabricarea incaltamintei þ
1610 Taierea si rindeluirea lemnului þ
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn þ
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri þ
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii þ
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn þ
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale

Impletite

þ
1711 Fabricarea celulozei þ
1712 Fabricarea hartiei si cartonului þ
1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton þ
1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton þ
1723 Fabricarea articolelor de papetarie þ
1724 Fabricarea tapetului þ
1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. þ
1811   Tiparirea ziarelor þ
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. þ
1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire þ
1814 Legatorie si servicii conexe þ
1820 Reproducerea inregistrarilor þ
2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor þ
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază þ
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază þ
2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase þ
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare þ
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare þ
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice þ
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor þ
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere þ
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) þ
2052 Fabricarea cleiurilor þ
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Cu excepţia uleiurilor şi grăsimilor modificate chimic (biodiesel si bioetanol)

þ
2060   Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale þ
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza þ
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice þ
2211  Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor þ
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc þ
2221  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic þ
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic þ
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii þ
2229 Fabricarea altor produse din material plastic þ
2311 Fabricarea sticlei plate þ
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate þ
2313 Fabricarea articolelor din sticlă þ
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă þ
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică þ
2320 Fabricarea de produse refractare þ
2331  Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică þ
2332  Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă þ
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental þ
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică þ
2343  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică þ
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică þ
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. þ
2351 Fabricarea cimentului

 

þ
2352 Fabricarea varului si ipsosului þ
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii þ
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii þ
2363 Fabricarea betonului R
2364 Fabricarea mortarului R
2365 Fabricarea produselor din azbociment þ
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos þ
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei þ
2391 Fabricarea de produse abrazive þ
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. þ
2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje þ
2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel þ
2431 Tragere la rece a barelor þ
2432 Laminare la rece a benzilor înguste þ
2433 Producţia de profile obţinute la rece þ
2434 Trefilarea firelor la rece þ
2441 Productia metalelor pretioase þ
2442 Metalurgia aluminiului þ
2443 Productia plumbului, zincului si cositorului þ
2444 Metalurgia cuprului

 

þ
2445 Productia altor metale neferoase þ
2451 Turnarea fontei þ
2452 Turnarea oţelului þ
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare þ
2454 Turnarea altor metale neferoase þ
2511  Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice þ
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal þ
2521  Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală þ
2529  Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice þ
2530

 

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) R
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor þ
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor þ
2562 Operaţiuni de mecanică generală  þ
2571 Fabricarea produselor de tăiat þ
2572 Fabricarea articolelor de feronerie þ
2573 Fabricarea uneltelor þ
2591  Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel þ
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal þ
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri þ
2594  Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe þ
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. þ
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) þ
2612 Fabricarea altor componente electronice þ
2620  Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice þ
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii þ
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum þ
2651  Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie þ
2652 Producţia de ceasuri þ
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie þ
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice þ
2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor þ
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice þ
2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii þ
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii þ
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică þ
2732  Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice þ
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice þ
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat þ
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice þ
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice þ
2790 Fabricarea altor echipamente electrice þ
2811 Fabricarea de motoare şi turbine þ
2812 Fabricarea de motoare hidraulice þ
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare þ
2814 Fabricarea de articole de robinetărie þ
2815  Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de vitezăşi a elementelor mecanice de transmisie þ
2821  Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor þ
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat þ
2823  Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) þ
2824  Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric þ
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic þ
2829  Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. þ
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere þ
2841  Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului þ
2849  Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. þ
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie þ
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii þ
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului þ
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei þ
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului þ
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului þ
2899  Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. þ
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier þ
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci þ
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule þ
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule þ
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare þ
3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement þ
3020 Fabricarea materialului rulant þ
3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale þ
3091 Fabricarea de motociclete þ
3092  Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi þ
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. þ
3101  Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine þ
3102  Fabricarea de mobilă pentru bucătării þ
3103  Fabricarea de saltele şi somiere þ
3109  Fabricarea de mobilă n.c.a. þ
3212  Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase þ
3213  Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare þ
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale þ
3230 Fabricarea articolelor pentru sport þ
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor þ
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice þ
3291  Fabricarea măturilor şi periilor þ
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. þ
3311 Repararea articolelor fabricate din metal þ
3312  Repararea maşinilor þ
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice þ
3314 Repararea echipamentelor electrice þ
3315  Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor þ
3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor si navelor spatiale þ
3317  Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. þ
3319 Repararea altor echipamente þ
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale þ
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei þ
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate þ
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase þ
3812  Colectarea deşeurilor periculoase þ
3821  Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

CU EXCEPTIA PRODUCTEI DE INLOCUITORI DE COMBUSTIBILI SI BIOGAZ

þ
3822  Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

CU EXCEPTIA DESEURILOR NUCLEARE RADIOACTIVE

þ
3831  Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz  pentru recuperarea materialelor þ
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate þ
3900  Activităţi şi servicii de decontaminare þ
4110 Dezvoltare promovare imobiliara þ
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale þ
4211  Lucrări de construcţii a drumurilor  şi autostrăzilor þ
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane þ
4213 Construcţia de poduri şi tuneluri þ
4221  Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide þ
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor  utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii þ
4291 Construcţii hidrotehnice þ
4299 Lucrări de construcţii a altor  proiecte inginereşti n.c.a. þ
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor þ
4312 Lucrări de pregătire a terenului þ
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii þ
4321 Lucrări de instalaţii electrice þ
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat þ
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii þ
4331 Lucrări de ipsoserie þ
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie þ
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor þ
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri þ
4339 Alte lucrări de finisare þ
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii þ
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. þ
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone ) þ
4519 Comert cu alte autovehicule þ
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor þ
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule þ
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule þ
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor þ
4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat CU EXCEPTIA TUTUNULUI þ
4622 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor þ
4623 Comert cu ridicata al animalelor vii þ
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate þ
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor þ
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne þ
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile þ
4634 Comert cu ridicata al bauturilor  CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE þ
4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase þ
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente þ
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste þ
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun – CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI þ
4641 Comert cu ridicata al produselor textile þ
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei þ
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor þ
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere þ
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie þ
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice þ
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat þ
4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor þ
4649  Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc þ
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui þ
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii þ
4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor þ
4662 Comert cu ridicata al masinilor-unelte þ
4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii þ
4664 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat þ
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou þ
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou þ
4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente þ
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare þ
4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire þ
4675  Comert cu ridicata al produselor chimice þ
4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare þ
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor þ
4690 Comert cu ridicata nespecializat þ
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare,  bauturi si tutun

CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI

þ
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare þ
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate þ
4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate þ
4723  Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate þ
4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate þ
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE þ
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate þ
4730 Comerţ cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate þ
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate þ
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate þ
4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate þ
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate þ
4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in  magazine specializate þ
4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in  magazine specializate þ
4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate þ
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in

magazine specializate

þ
4761  Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate þ
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate þ
4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in  magazine specializate þ
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate þ
4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi    jucăriilor, în magazine specializate þ
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate þ
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate þ
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate þ
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate þ
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate þ
4776  Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de  companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate þ
4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate þ
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate – CU EXCEPTIA COMBUSTIBILILOR, ARMELOR SI MUNITIEI þ
4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine þ
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin  standuri, chioscuri si piete CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI, ARMELOR SI MUNITIEI, COMBUSTIBILILOR þ
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si  piete þ
4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse þ
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI, ARMELOR SI MUNITIEI þ
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI, ARMELOR SI MUNITIEI, COMBUSTIBILILOR þ
4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata þ
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori þ
4932 Transporturi cu taxiuri þ
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. þ
5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri þ
5030 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare þ
5110 Transporturi aeriene de pasageri þ
5122 Transporturi spatiale þ
5210 Depozitari þ
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre þ
5222 Activitati de servicii anexe pentru transportului pe apa þ
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene þ
5224 Manipulari þ
5229 Alte activitati anexe transporturilor þ
5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal þ
5320 Alte activitati postale si de curier þ
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare þ
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata þ
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere þ
5590 Alte servicii de cazare þ
5610 Restaurante þ
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente þ
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a þ
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI

þ
5811 Activitati de editare a cartilor þ
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare þ
5813 Activitati de editare a ziarelor þ
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor þ
5819 Alte activitati de editare þ
5821 Activităţi de editare a jocurilor de  calculator þ
5829 Activităţi de editare a altor produse software þ
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune þ
5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune þ
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune þ
5914 Proiectia de filme cinematografice þ
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala þ
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio þ
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune þ
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu þ
6120  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) þ
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit þ
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii þ
6201  Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) þ
6202  Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei þ
6203  Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul þ
6209  Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

 

þ
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe þ
6312  Activităţi ale portalurilor web

 

þ
6391  Activităţi ale agenţiilor de ştiri

 

þ
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a þ
6511 Activitati de asigurari de viata þ
6512 Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata) þ
6520 Activitati de reasigurare þ
6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor þ
6622 Activitati ale agentiilor si brokerilor de asigurari þ
6629 Alte activitati auxiliare activitatilor de asigurari si fonduri de pensii þ
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii FĂRA LEASING þ
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing CU EXCEPȚIE LEASING þ
6831 Agentii imobiliare þ
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract þ
6910 Activitati juridice þ
6920  Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal þ
7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate þ
7021  Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării þ
7022  Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management þ
7111 Activităţi de arhitectură

 

þ
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea þ
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice

 

þ
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie þ
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie þ
7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste þ
7311 Activităţi ale agenţiilor de  publicitate þ
7312 Servicii de reprezentare media

 

þ
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice þ
7410  Activităţi de design specializat þ
7420  Activităţi fotografice þ
7430  Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) R  
7490  Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

Cu excepţia:

–          activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale, dar neincluzând activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;

–          activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de brevete);

–          activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare şi asigurări(pentru antichităţi, bijuterii etc.);

–          auditarea facturilor şi a rapoartelor privind mărfurile.

þ
7500 Activităţi veterinare þ
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare FARA LEASING þ
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele FARA LEASING þ
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv FARA LEASING þ
7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri) þ
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a FARA LEASING þ
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole FARA LEASING þ
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii FARA LEASING þ
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) FARA LEASING þ
7734 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa FARA LEASING þ
7735 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian FARA LEASING þ
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile FARA LEASING þ
7810  Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă þ
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului þ
7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă þ
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice þ
7912  Activităţi ale tur-operatorilor þ
7990 Alte servicii de rezervare şi  asistenţă turistică þ
8010 Activitati de protectie si garda þ
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare þ
8030 Activitati de investigatii þ
8110  Activităţi de servicii suport combinate þ
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor þ
8122 Activităţi specializate de curăţenie þ
8129  Alte activităţi de curăţenie þ
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică þ
8211  Activităţi combinate de secretariat þ
8219  Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat þ
8220  Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) þ
8230  Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor þ
8292 Activităţi de ambalare þ
8299  Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. þ
8510 Învăţământ preşcolar þ
8520 Învăţământ primar þ
8531 Învăţământ secundar general þ
8532  Învăţământ secundar, tehnic sau profesional þ
8541 Învăţământ superior non-universitar þ
8542 Învăţământ superior universitar þ
8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional þ
8552 Învăţământ în domeniul cultural(limbi străine, muzică, teatru, dans,  arte plastice etc.) þ
8553 Şcoli de conducere (pilotaj) þ
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. þ
8560  Activităţi de servicii suport pentru învăţământ þ
8610  Activităţi de asistenţă spitalicească R  
8621  Activităţi de asistenţă medicală generală þ
8622  Activităţi de asistenţă medicală specializată þ
8623  Activităţi de asistenţă stomatologică þ
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană þ
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală R  
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale þ
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru personae  aflate în incapacitate de a se îngriji singure þ
8790 Alte activităţi de asistenţă socială cu cazare n.c.a. þ
8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure þ
8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii þ
8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. þ
9001  Activităţi de interpretare artistică (spectacole) þ
9002  Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) þ
9003  Activităţi de creaţie artistică þ
9004  Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole þ
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor þ
9102 Activitati ale muzeelor þ
9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic þ
9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale þ
9311  Activităţi ale bazelor sportive þ
9312  Activităţi ale cluburilor sportive þ
9313 Activităţi ale centrelor de fitness þ
9319   Alte activităţi sportive þ
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii þ
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. þ
9511  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice þ
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii þ
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic þ
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină þ
9523  Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele þ
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice þ
9525  Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor þ
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. þ  
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană þ
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare þ
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare þ
9604 Activităţi de întreţinere corporală þ
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. þ  
9700 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic þ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Care este modelul planului de afaceri și grila de punctaj ?

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

 

 

 

 

 

 

CONŢINUT

PLAN AFACERI

 

 

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul  Programului Start –up Nation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Notă:

 

Planul de afaceri este parte integranta din procedura de implementare a proiectului. Necompletarea explicită a tuturor câmpurilor conduce la respingerea proiectului.

Exactitatea, veridicitatea și corectitudinea informațiilor completate și încărcate in aplicația programului sunt responsabilitatea integrală și exclusivă a persoanei / societății care este desemnată cu elaborarea completarea și depunerea online a planului de afaceri.

 

 

 

 

1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE

 

 1. Numele firmei:
 2. Codul unic de înregistrare:
 3. Forma juridică de constituire:
 4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului:

 

 

 1. Adresa, telefon/fax, e-mail ale societatii:
 2. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:
Producție   Se punctează cu 30 puncte
Servicii,  inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014*   Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități   Se punctează cu 10 puncte
 1. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare:

 

 1. Valoarea capitalului social:
 2. Natura capitalului social:[4]

 

Natura capitalului social (%) Actionar persoană fizică (%)
Român
Străin

 

 1. Asociaţi, acţionari:[5]
Numele şi prenumele CNP Domiciliu Pondere în Capital social %

 

 

Menționați dacă reprezentantul legal (asociat sau acționar) s-a întors în România din diaspora pentru deschiderea unei afaceri prin intermediul Start-up Nation:       DA                     NU

 

 

 

 1. Administratori

 

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Cod Numeric Personal / Cod Unic de Înregistrare

 

 

 1. Persoane de contact responsabile de elaborarea și implementarea proiectului :

 

Denumire Adresă e-mail Telefon Numele persoanei desemnate Telefon persoană desemnată
Societatea beneficiară (obligatoriu)
Societatea care asigura consultanță pentru elaborarea proiectului (daca este cazul)

 

 

 1. Categorie IMM

Microîntreprindere

Mica

Mijlocie

 

Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

 1. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita AFN– Dacă este cazul.

 

 

 

 

 

 

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează şi se urcă cu browse.

Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (dacă mai aveți alte firme) , se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie )

Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie

Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI solicitant.

Se încarcă în aplicație împuternicirea – Dacă este cazul.

2. VIZIUNE, STRATEGIE

 

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

 

 

Întrebare Răspuns
Care este domeniul pentru care solicitați finanțare?
Care este locația (previzionată) unde va fi implementat proiectul?
Care este esența afacerii dumneavoastră?
Ce anume va genera bani și profit?

 

 

 • Menționați alte elemente relevante care duc la succesul afacerii dumneavoastră.
 

Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale, băneşti și informaționale pentru realizarea obiectivelor propuse.

–          viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;

–          identificarea misiunii întreprinderii;

–          examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

 • Unde vrei să ajungi în următorul an. Fixează-ţi obiective cuantificabile!
Obiective UM N+1[6]
Cifra de afaceri LEI
Profit  LEI
Număr de salariaţi Număr mediu anual de angajați

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

 • Activităţi necesare implementarii proiectului.

 

Menționați unde și cum va fi asigurată locația de desfășurare a proiectului (prestarea activității la terți, asigurarea spaţiului de productie / comercial prin achiziţie / închiriere, elaborare proiecte tehnice, obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare dacă e cazul amenajare spațiu, etc.)
Precizați cum veți asigura recrutarea / selecţia și angajare personalului necesar – inclusiv instruirea acestuia.
Cum veți asigura aprovizionarea cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc. cu precizarea surselor de finanțare pentru acestea.
Ce alte activități considerați relevante pentru implementarea proiectului dumneavoastră, care este calendarul de implementare, ce costuri implică și cum le veți asigura finanțarea?

 

3.  RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

 

3.1. Management

 

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi principalele responsabilităţi pe scurt Experienţa în domeniu Studii/Specializări cu impact asupra afacerii propuse
       
       
       

 

Reprezentant legal :

Nume si prenume                   M/F                 vârsta

 

 

 

 

 

Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce urmează a fi create după intrarea în vigoare a acordului de finanțare:

 

Total

 

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă nedeterminată pană la momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare.

Se va calcula automat de către aplicaţie:

X ≥ 2 = 10 puncte

 

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

 

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul 2012/șomer:

DA (minim 1 loc)          NU

 

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/ șomeri

 

Observaţii:

Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de 1 persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer

* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 – pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor.

 

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va prezenta pana la momentul platii ultimei  cereri de plată/rambursare.

 

Prin absolvent după anul 2012 se înțelege absolvent începând cu 1.01.2013 cu diplomă (adeverință) sau certificat de absolvire pentru studii conform legii educației naționale nr. 1/2011.

4.   PREZENTAREA PROIECTULUI

 

            4.1 Descrierea proiectului de investiţii

Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia.

 

Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea.

Prezentaţi detaliat fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente utilizate, precum și integrarea echipamentelor achiziționate prin program în fluxul activității.

Descrieți rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitati finantare .

Cum veți asigura , dacă este cazul, celelalte echipamente necesare fluxului tehnologic, echipamente care nu fac obiectul achizitiei prin proiect dar care sunt necesare pentru obtinerea produsului/serviciului descris in planul de afaceri.

            4.2 Locaţie proiect

 

 

 

Sediul social: Judet                               Localitate                                   Adresa

 

Regiune de dezvoltare:

 

Urban / rural

 

 

 

 

Locația implementarii proiectului:

 

Regiune de dezvoltare:

Judet                                       Adresa

 

 

Urban / rural

 

 

 

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4

 

Sediul social saulocația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >=4

 

Pentru identificarea situației numărului de IMM la nivel județean/ 100 locuitori consultați Anexa nr. 14 la procedura de implementare a programului.

 

 

Se va puncta conform tabelului de mai jos:

 

 

1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 20
2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 5

 

Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării trebuie să se afle în tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea,  pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării AFN) sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul de localități pentru care a obținut punctaj.

 

TIPUL SOCIETĂȚII 

 

PLĂTITOARE DE TVA 

 

NEPLĂTITOARE DE TVA

 

 

 

 

 

 

4.3 Dimensionare valoare de investiţie

 

Nr.  Crt. Element de investiţie/ Cheltuieli operationale

Denumire

Număr

Bucăţi

Valoare unitara

Fără TVA

-lei-

Valoarea totală fara TVA – lei Valoare eligibila Codul de clasificare
ACTIVE CORPORALE 1
 1.1 Echipamente tehnologice*, inclusiv echipamente IT,  elevatoare, încărcătoare  
 1.2 TVA  
2.1 Autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare  
2.2 TVA  
3.1 Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004  
3.2 TVA  
3.3 Plăcuțe informative programul de finanțare Start-up Nation, maxim 500 lei.  
3.4 TVA  
4.1 Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie  
4.2 TVA  
5.1 Instalaţii de încălzire sau climatizare  
5.2 TVA  
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1  
ACTIVE CORPORALE 2
6.1 Spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ  
6.2 TVA  
7.1 Autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, Kart, ATV, rulote cu sau fără motor , remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor,  
7.2 TVA  
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2  
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

 

 

 

 
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1
8.1 Salarii, utilități, chirii, servicii de contabilitate.  
8.2 TVA  
9.1 Pagină web pentru prezentarea și promovarea activităţii inclusive cheltuieli de promovare on-line si cheltuieli înregistrare fără hosting.  
9.2 TVA  
10.1 Brevete de inventie, francize, etichetare ecologică  
10.2 TVA  
11.1 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale  
11.2 TVA  
12.1 Consultanţă  
12.2 TVA  
13.1 Software-uri necesare desfăşurării activităţii, inclusiv licenţe și  software pentru comerţul on-line  
13.2 TVA  
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1  
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14.1 Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiții acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.  
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2  
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1 + 2  
TOTAL GENERAL  
Procent echipamente tehnologice si software pentru punctaj Se calculeaza automat astfel:

(1.1+1.2+4.1+4.2+5.1+5.2+13.1+13.2)/ TOTAL GENERAL

Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2- SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)

Procent active necorporale si alte cheltuieli 1 Se calculeaza automat astfel:

SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 – SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)

 

Notă:

– La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;

 • Se vor ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului (oferte emise de furnizor/producator, print screen din magazin online etc. );

* Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate. În categoria echipamentelor pentru care se obține punctaj suplimentar sunt asimilate următoarele: mijloace fixe si obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, terenuri artificiale pentru sport.

 

Se încarcă oferte de la furnizori!

 

4.4. Plan de finanţare

 1. a) Structura de finanţare a planului de afaceri:
Sursa de finanţare  
RON %
Ajutor de minimis(valoare totală cheltuieli eligibile)
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei)
TOTAL valoare plan de afaceri 100%

 

Solicit avans în valoare de maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile: DA          NU

 

 

Valoare solicitată avans

 

 

În cazul în care aplicanții au optat pentru avans și din diverse motive nu îl obțin, toată valoarea eligibilă a proiectului va putea fi solicitată la ultima tranșă de rambursare / plată.

 

Punctaj:

 

 • Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității din valoarea planului de afaceri se adună punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu 5 (5.1+5.2) și cu punctul 13 (13.1+13.2) și se calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere:


mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 10 puncte)
mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 5 puncte)
mai mica decat 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 0 puncte)

 

Acționarii/ asociații solicitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

DA                                          NU

 

Se va puncta 25 puncte opțiunea NU

 

 

 

            5. ANALIZA PIETEI

 

 

            5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei

Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de concurenţă).

 

 

 

            5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu

            5.2.1. Produsul nou

 • Descrierea exactă a produsului/serviciilor (se va completa secțiunea aferenta domeniului economic pentru care se solicită finanțare – producție/comerț/servicii cuprinzând date estimative pentru un exercițiu financiar de 1 an calendaristic după finalizarea implementării proiectului):

 

 

 

 

 

Domeniul de activitate Produsul Prețul unitar Cantitatea anuală estimată a fi comercializată (an N+1) Venituri totale anuale estimate a fi realizate din activitatea propusă (an N+1)
–       în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc.

 

Produsul 1….

 

Produsul 2….

 

Produsul 3….

 

……

–       în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs.

 

Serviciul 1….

 

Serviciul 2….

 

Serviciul 3….

 

……

–       în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc); Produsul 1….

 

Produsul 2….

 

Produsul 3….

 

……

 

6.  PROIECŢII FINANCIARE

 

 

Cheltuieli de producţie/exploatare Suma – Lei

N+1

%
Materii prime și materiale consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli cu personalul (salarii, indemnizații, asigurări și protecție socială)
Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, impozite, taxe, protecția mediului înconjurător etc)
TOTAL

 

 

Vânzări

An N + 1

Pondere în vânzările totale
Produsul 1
Produsul 2
Produsul 3
TOTAL

 

 

GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

 

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

 

Nr. crt. Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
2 Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014* 30
3 Comerţ şi alte activităţi 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii
B 1 Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut la art. 4 alin. (1) 10
2 Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer 5
Densitate IMM
C 1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 20
2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 5
Criterii aferente investiţiei
D 1 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 10
2 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 5
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
E 1 Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 25

 

** Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.

 

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm:

Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut.

 

La punctaje egale va prevala:

 

-numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

-numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate (potrivit H.G. nr.784/2018)/absolvenţi după anul 2012/şomeri;

-punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);

-data şi ora înscrierii în program.

 

8.Cum se pot obtine detalii suplimentare ?

 

 

On-line accesand link ul http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-start-up-nation-2018/

 

 

Întocmit / revizuit / actualizat

Expert bune practici în antreprenoriat 1,

Florian IONESCU.

 

[1] Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 dec 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură

[2] se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

 

[3] În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi obiectul serviciilor de consultanţă furnizate.

[4] Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.

[5] Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.

[6] N+1 reprezintă anul calendaristic imediat următor finalizării implementării proiectului ( exemplu: daca ultima rambursare a fost făcută la data de 29 septembrie 2019 – N+1 reprezintă exercițiul financiar care incepe la 01 ianuarie 2020 și se termină la 31 decembrie 2020).